YouTube SEO Searching Views (High Retention ) - Views tìm kiếm thời gian xem cao đẩy thứ hạng từ khóa
ID Dịch Vụ Giá ($) Tối đa / Tối thiểu
16 Searching Views according to indicated keywords (4 -9 Mins Watch times) | Đẩy thứ hạng từ khóa từ nguồn views tìm kiếm theo từ khóa chỉ định 0.002 2000 / 5000000
17 Searching Views according to indicated keywords (10 -15 Mins Watch times) | Đẩy thứ hạng từ khóa từ nguồn views tìm kiếm theo từ khóa chỉ định 0.0025 2000 / 5000000
18 Searching Views according to indicated keywords (16 -30 Mins Watch times) | Đẩy thứ hạng từ khóa từ nguồn views tìm kiếm theo từ khóa chỉ định 0.003 2000 / 5000000
Youtube Mixed Views - Views thường trộn các nguồn views
ID Dịch Vụ Giá ($) Tối đa / Tối thiểu
28 Mixed Views (1 -3 Mins Watch times) - Views thường với time xem 1-3 phút 0.0016 2000 / 5000000